Home / Woonproject begijnhof / Projectstatus
Print deze pagina

Projectstatus

Hoe ver is het project geëvolueerd? In welke fase zitten we? Wat is het doel van het project?

Haalbaarheidsstudie

In 2004 werd het Ingenieursbureau G. Derveaux uit Gent belast met de opdracht om een haalbaarheidsstudie uit te voeren met het oog op de globale restauratie van het begijnhof met inbegrip van de huizen, de wegenis en nutsvoorzieningen, het binnenplein en alle ornamenten evenals de financiering van dit project. Na grondig overleg met diverse instanties en na contacten met diverse andere begijnhoven, besliste de vzw om op basis van de afgeleverde haalbaarheidsstudie verder te werken.

Aanstelling van een ontwerper

In 2005 werd een definitieve overeenkomst ondertekend met hetzelfde bureau voor ontwerp en coördinatie van de globale restauratie.
De indeling van het globaal project in fases dateert eveneens van begin 2005. In die periode werden de toenmalige bewoners hierover geïnformeerd. Verschillende bewoners beslisten om niet te wachten tot de restauratiewerken van start gaan en zochten inmiddels elders onderdak. Gezien leegstand de verkrotting van deze historische panden zienderogen in de hand zou werken, worden nog altijd nieuwe huurders voor een beperkte periode toegelaten.

Erfpachtovereenkomst met de Stad Dendermonde

Op 24 april 2007 werd de erfpachtakte tussen de vzw en het stadsbestuur ondertekend.
Hierbij verwierf de stad voor 99 jaar het erfpachtrecht over de wegenis van het begijnhof met inbegrip van de toegangsweg(en) en de nutsvoorzieningen en 4 begijnhofwoningen, waarin musea en het documentatiecentrum ondergebracht zijn.  De stad verbindt zich tot de restauratie van het in erfpacht genomen patrimonium. De gebruikte erfpachtovereenkomst zal later, met de nodige aanpassingen, model staan voor de overeenkomsten met particulieren.
Begin 2007 stelde de stad na een formele procedure eveneens het ingenieursbureau G. Derveaux als ontwerper aan voor de aanpassing van wegenis en nutsvoorzieningen.

Overleg en overeenstemming met het agentschap 'Ruimte en Erfgoed'

In de loop van 2008 werd na veelvuldig overleg met alle betrokken instanties en vooral met het agentschap Ruimte en Erfgoed overeenstemming bereikt over de aanpak van het Masterplan en de gefaseerde restauratie. Medio 2009 finaliseerden de ontwerper en de vzw de redactie van het Masterplan en mocht de ontwerper de eerste fase van de restauratie verder gedetailleerd uitwerken. Het masterplan en de eerste fase werden ondertussen officieel ingediend. 

Aanvang van werken en eerste erfpachtovereenkomsten met particulieren

De formele procedure tot het bekomen van de betoelaging en van de bouwvergunning is ondertussen ingediend. Eens deze toestemming is verkregen, is het wachten op de handtekening van de minister voor de  betoelaging zelf. Pas op dat ogenblik kan de commercialisering van het project van start gaan. De restauratie zal wellicht pas eind 2012 of in 2013 worden aangevat. Erfpachtovereenkomsten met particulieren zullen dus niet voor 2013 worden afgesloten.